OptimAccess

9.1.2018 OptimAccess ver. 12.4 (2203.0)

Nejvíce změn v této verzi souvisí s technologií proxy serveru pro sledování přenášených souborů přes internet v modulu WorkSpy. Došlo zde k aktualizacím, které neomezují používání Java aplikací v internetových prohlížečích. Dále se proxy server používá také pro Windows Store aplikace, kde jinak defaultně bylo zakázáno používání lokálního proxy serveru politikami Microsoftu. Proxy server nyní umožní nastavit výjimky pro vybrané domény kvůli ověření uživatelských údajů pomocí certifikátu (viz. článek zde).
Další novinkou je, že k vybraným sledovaným aktivitám jsou nyní doplněny SID identifikátory daného uživatele.
U monitorování souborových operací došlo k úpravě, která nezpůsobí ani dočasné uzamčení přístupu u sledovaného souboru, čímž dojde k eliminaci případných konfliktů při současných přístupech z jiné aplikace.

 

30.6.2017 OptimAccess ver. 12.3 (2181.0)

Významnou novinkou v této verzi je změna ve způsobu možnosti monitorování přenášených souborů přes internet v modulu WorkSpy, kdy je možné sledovat odesílané i stahované soubory pomocí lokálního virtuálního proxy serveru na klientské stanici. Je tak možné zaznamenat např. odesílaný dokument přes webové rozhraní e-mailové schránky přes téměř jakýkoliv internetový prohlížeč podporující využití proxy serveru. Tento proxy server lze v nastavení použít i pro https přenosy, kdy proxy server vystaví pro každý https server vlastní certifikát. Po zapnutí této funkce se proxy server nastaví do systému automaticky, přičemž vkládá adresu "localhost" na portu "1080" pro spojení typu "Socks".
Dále došlo k rozšíření funkcí služby oaServerNt o automatickou obnovu registrace systémových notifikací Windows (tzv. SENS), kdy po aktualizaci verze Windows 10 mohlo dojít ke ztrátě některých systémových registrů a systém OptimAccess tak nemusel fungovat správně.
Nově OptimAccess i Správce učebny využívají také podporu knihoven Microsoft .NET Framework 4.0, čímž na Windows 8 i 10 odpadá potřeba doinstalování .NET Framework 3.5 v případě instalace na klientské stanice pomocí MSI balíčku.
Aktualizován byl rovněž univerzální skrytý doplněk pro internetový prohlížeč Mozilla Firefox, který tak podporuje i Firefox od verze 50 a navíc podporuje edice Firefox ESR.

Z oprav je významnější informace o nahrazení starší technologie pro restrikce stahování souborů v Internetu Exploreru pomocí knihovny „WorkSpDw.dll“, což dříve mohlo způsobit např. nežádoucí zabránění přehrávání videí v prohlížeči, přičemž tyto restrikce nyní obstarávají dostupné politiky z modulu Extension.
Dále byl opraven skrytý doplněk v aplikaci Microsoft Outlook, který ve verzi Outlook 2007 mohl způsobit zamrzání aplikace.
Optimalizací prošla také technologie pro monitorování tiskové fronty Windows, která nyní umožní zaznamenávat data z tiskové fronty i po její aktualizaci.
Také technologie pro logování a plánování úloh prostřednictvím služby oaServerNt prošla aktualizací, aby byly ošetřeny možné stavy nadměrného vytěžování systémových zdrojů.

 

4.10.2016 OptimAccess ver. 12.2 (2130.0)

Mezi hlavní novinky patří rozšíření podpory monitorování aplikací na popředí modulem WorkSpy, které nyní podporuje i rozšířené názvy tzv. „metro“ aplikací (od Windows 8), kdy dojde k zaznamenání volaného exe souboru, který byl spuštěn např. přes rozhraní Application Frame Host.
Také došlo k optimalizaci plánovače úloh OptimAccess při aplikování nastavení na větší množství stanic, čímž se podstatně zvýšila rychlost při realizaci plánu. Dále přibyla volba pro vytvoření individuálního plánu u nepodařených akcí plánovače např. při nedostupnosti stanice.
Změn doznal i modul Extension, u kterého jsme provedli  aktualizaci politik s nastavením pro Průzkumník a složky.
Rozhraní Správce učebny (ClassRoom.exe) nyní umožňuje přepínání přednastavených učeben a jejich ovládání. Toto řešení může být velmi přínosné např. pro učitele, který používá školní notebook a bere si jej s sebou do různých počítačových učeben.
Navíc došlo k úpravě v síťové komunikaci z rozhraní Správce učebny, čímž je ošetřen stav, kdy má studentská stanice více aktivních síťových adapterů např. kvůli virtualizační technologii VMware na dané stanici.

 

9.6.2016 OptimAccess ver. 12.1 (2123.0)

Hlavní novinkou této verze je rozšíření modulu OptimAccess WorkSpy, které umožňuje ukládání stínových kopií souborů zapisovaných na výměnná zařízení. Soubory jsou při zápisu ukládány do lokálního umístění a odtud automaticky přenášeny na zvolený server. V rámci stínových kopií souborů je také možnost nastavit zápis pouze pro konkrétní aplikaci.
Součástí aktualizace jsou přepracované a aktualizované politiky modulu OptimAccess Extension, nové software balíčky pro rozpoznání MS Office 2016, Windows 10, MS Edge a IE 11. V návaznosti na změny v prohlížeči Google Chrome jsme přepracovali způsob detekce URL adres, aby byla zajištěna funkcionalita monitoringu i restrikcí také pro Chrome od verze 49.
Součástí aktualizace je i řada oprav, z nichž zmiňujeme např. opravu funkce pro monitorování tisku a vypínání PC, ošetření možných pádů služby oaServerNt po vzdálené aktualizaci, podporu funkce s-Test pro zjištění stavu i z 64-bit OS, úpravu vzdálené instalace klienta bez nutnosti vypínání firewallu za předpokladu povolené síťové komunikace přes ICMP, RPC a WMI.
V rámci ukončení podpory operačních systémů Microsoft Windows XP a Vista byla do instalátoru přidána podmínka, která dovolí instalaci od Windows 7 a vyšší verze.

 

29.10.2015 OptimAccess ver. 12.0 (2053.0)

Jedná se o minoritní aktualizaci OptimAccess, kterou vydáváme kvůli opravě souborového ovladače oafile.sys. Tato verze řeší stav v OptimAccess 12.0.2047.0, kdy při aplikování restrikce z modulu OptimAccess Standard pro základní ochranu před instalací nových aplikací mohlo dojít k blokování i jiných spustitelných souborů. Tato funkce byla kromě opravy zároveň i vylepšena, díky čemuž zvyšuje úspěšnost ochrany před instalací.
Konkrétně se jedná o nastavení:
Standard – „Omezení přístupu k souborům“ – „Základní ochrana před instalací nových aplikací“.

 

12.10.2015 OptimAccess ver. 12.0 (2047.0)

Nová verze 12.0 přináší oficiální podporu nového systému Windows 10 včetně nového internetového prohlížeče Microsoft Edge. Další významnou změnou této verze je, že systém OptimAccess nově využívá knihovny Microsoft Visual C++ Redistributable 2013, přičemž potřebné knihovny jsou již přímo součástí instalace OptimAccess a není nutné je instalovat. Novinkou je i optimalizace komunikačního rozhraní při hromadném zjišťování stavu z konzole OptimAccess, která je nyní několikanásobně rychlejší.
Součástí aktualizace je i řada oprav, z nichž vybíráme např. vyšší spolehlivost a stabilitu pro monitorování internetových prohlížečů, opravu při hromadném aplikování nastavení skupině stanic v konzoli OptimAccess, opravu generování některých tiskových sestav, řešení aktualizace monitorovacího doplňku u starších Outlooků (2003 a 2007), ošetření zobrazování náhledů v modulu NetHand na stanicích se změněnou velikostí textu (DPI) a další.

 

27.3.2015 OptimAccess ver. 11.8 (2025.0)

Hlavní novinkou této aktualizace je nový doplněk pro monitorování emailových příloh v Microsoft Outlook 2010 a 2013. Tato funkce modulu OptimAccess WorkSpy byla funkční pouze pro aplikaci Outlook do verze 2007 včetně, nově lze tedy monitorovat odesílané a přijímané soubory i v nejnovějších emailových klientech Outlook.
Součástí aktualizace je i řada oprav, z nichž vybíráme např. opravu nadměrného vytěžování CPU procesem oaServerNt na studentských stanicích, kdy mohlo dojít k zacyklení procesu. Byla opravena funkčnost automatické aktualizace přes Windows Share i pro klienty s Windows XP v modulu RemoteControl. Dále došlo k opravě zjišťování stavu skupiny v síťovém okolí, aby nebylo nutné zjistit nejdříve stav jedné stanice. Generování předávacího protokolu v RTF formátu z ComputerAuditu počítá i se speciálními znaky, které se mohou vyskytnout v seznamu nerozpoznaných souborů. Opravena možnost zápisu alertů z OptimAccess WorkSpy do protokolu událostí na Windows Vista a novější.

 

19.12.2014 OptimAccess ver. 11.7 (2012.0)

V rámci nové verze došlo k přepracování komunikačního rozhraní modulu OptimAccess NetHand, konkrétně části zajišťující vzdálenou správu stanic, tak aby lépe spolupracovala s operačním systémem Windows 8.1. Došlo také k změně způsobu provádění aktualizace produktu, kdy již nedochází v průběhu aktualizace k zobrazování příkazové řádky. Aktualizace také obsahuje opravu náhodných pádů obslužných služeb rcClient.exe a oaServerNt.exe. Provedli jsme revizi textů v grafickém rozhraní OptimAccess.

V rámci update školské verze jsme kompletně přepracovali grafické rozhraní Správce učebny, které nyní poskytuje větší přehlednost a umožňuje učiteli lépe pracovat s učebnou. Nově si například grafické rozhraní při používání více monitorů pamatuje na kterém z nich bylo spuštěno. V rámci obrazovky žákovského počítače je možné pomocí ikony provést změnu velikosti okna. Obrazovka počítače žáka nově informuje o aktuálním stavu zakázání či povolení přístupu na internetové stránky. Dále přibyla možnost zobrazit i neaktivní stanice v rámci učebny.

 

11.12.2014 OptimAccess Report Center ver. 11.6 (1962.0)

Byl proveden grafický redesign webového rozhraní aplikace a úprava kompatibilního zobrazení pro novější verze prohlížečů.
Přidána možnost snazšího kategorizování jednotlivých WWW stránek a aplikací prostřednictvím speciálních reportů v části Nastavení – Manažerské reporty.
Upravena délka timeout pro odhlášení uživatele, tak aby nedocházelo k předčasnému odhlášení v případě, že vyhodnocení trvá delší dobu.
Konfigurační soubor převodníku dat oa2db.exe rozšířen o možnost backupu dat do struktury adresářů vycházející z časových proměnných.
Přidáno nové VBS pro převod dat na terminálových serverech.

 

24.4.2014 OptimAccess ver. 11.6 (1962.0)

V návaznosti na uvolnění Windows 8.1 Update 1 i my přicházíme s aktualizací OptimAccess, která tento operační systém plně podporuje. I přes ukončení podpory Windows XP SP3 společností Microsoft, je verze OptimAccess 11.6 i nadále s tímto operačním systémem plně kompatibilní. Nová verze obsahuje také celou řadu nových funkcí. Výraznou změnou v této aktualizaci je přepracovaná identifikace výměnných zařízení, kdy se již pro detekci nevyužívá čistě flagu Driver_Removable, ale zařízení je určováno i dle příznaku „Odpojitelné ze sběrnice“. OptimAccess je tak nyní schopen vytvářet restrikce a monitorovat souborové operace např. i na externích HDD, které jsou do operačního systému připojovány jako klasické disky. OptimAccess nyní také oficiálně podporuje monitorování některých uživatelských aktivit (monitorování přihlášení, využití aplikací, návštěv webových stránek a pauzy) na terminálových serverech Při použití monitoringu uživatelských aktivit na terminálovém serveru byla přidána detekce stanice, ze které se uživatel k terminálovému serveru připojuje. Nově OptimAccess také umožňuje rozpoznat soubor šifrovaný aplikací AreaGuard Neo při zapnutém sledování souborového systému. Také byla přidána podpora nových verzí webového prohlížeče Chrome. Dále došlo k opravám v logování ovládacích panelů, přidávání podmínek pro externí zařízení bez vyplněného popisu nebo situace, kdy vypnutí projektoru v aplikaci Správce učebny způsobilo pád panelu kreslení.

 

21.10.2013 OptimAccess ver. 11.5. (1922.0)

V zavilosti na uvedení nové verze operačního systému Microsoft Windows 8.1 do komerčního projede, jsme uvolnili novou verzi OptimAccess Solution obsahující plnou podporu tohoto systému. Nová verze obsahuje i další novinky a opravy známých chyb. Byla přidána podpora nového jádra prohlížeče Opera verze 17. V části produktu Správce učebny je nově k dispozici možnost kreslení na plochu při promítání obrazovky na vzdálené stanice (tedy při použití projektoru na celou učebnu). Dále jsme upravili způsob monitoringu a restrikcí pro prohlížeče Google Chrome, která reaguje na změnu vzhledu prostředí. Došlo k opravám v části monitoringu uživatelských aktivit na terminálovém serveru při současném přístupu více uživatelů. Aktualizace obsahuje i další optimalizace a úpravy v jednotlivých modulech.

 

5.9.2013 OptimAccess ver. 11.5 (1914.0)

Jednou z očekávaných novinek je podpora internetového prohlížeče Opera a to včetně restrikcí. Dále byl aktualizován doplněk pro prohlížeč Mozilla Firefox od verze 21 a také byla aktualizována knihovna pro monitorování prohlížeče Google Chrome od verze 29. Na klientech je nyní možné použít funkci pro automatickou kontrolu aktualizací přes souborový share včetně možnosti plánování. Důležitou opravou v této verzi je změna monitorování internetových prohlížečů tak, aby byly monitorovány kompletní URL adresy, přičemž tato změna vyžaduje na operačních systémech Windows XP a Vista aktualizaci Windows KB971513 (UI Automation), která se v případě potřeby automaticky doinstaluje během instalace/aktualizace OptimAccess. Vlivem této změny zaniká podpora starších verzí prohlížeče Microsoft Internet Explorer, nově je podporována verze 8 a vyšší.

  

18.2.2013 OptimAccess ver. 11.5 (1853.0)

Významnou novinkou této aktualizace je, že nastavené restrikce pro WWW stránky se již uplatňují i pro prohlížeč Google Chrome. Pokud v Google Chrome dojde k přístupu na zakázanou URL adresu, dojde automaticky k ukončení tohoto prohlížeče. Dále došlo k významnému rozšíření restrikcí na výměnná média. Na základě konzultace s NBÚ, přibyla v modulu OptimAccess Standard možnost jednoduše zakázat čtení nebo zápis např. pro USB flash disky, WPD zařízení nebo i páskové jednotky. Zároveň se v Externích zařízeních již od počátku objevuje obecná třída USB, která zahrnuje např. flash disky a podobná zařízení. Novinkou je zde také možnost nastavení restrikcí pro sběrnici PCI (týká se např. integrovaných čteček SD karet, hojně využívaných v noteboocích). Instalační sada OptimAccess nově obsahuje on-line instalátor pro instalaci Microsoft .NET Framework 3.5, který je nezbytný pro správnou funkčnost Správce učebny i monitorování a zakazování WWW stránek. Došlo k opravě aktualizačního procesu OptimAccess na 64-bit operačních systémech, a kvůli možnému konfliktu s antivirovou ochranou došlo k úpravě souborového ovladače „oaFile.sys“.

 

8.11.2012 OptimAccess ver. 11.5 (1822.0)

Od této verze aplikace OptimAccess nově podporuje zbrusu nový operační systém Windows 8 a Windows Server 2012. S těmito operačními systémy přichází také podpora vestavěného webového prohlížeče Internet Explorer 10. Dále přibyla podpora prohlížečů Mozilla Firefox 16 a Google Chrome, ve kterém zatím aplikace pouze monitoruje bez možných restrikcí. Pokud si zapnete možnost nepohybovat s projekcí, tak projektor nově bude tzv. on top., čili ho nikdo nebude moci překrýt jiným oknem. Opravilo se i spoustu drobných chyb jako např. ignorace adresáře "Program Files (x86)" na 64bitových OS v případě, že je povolen přístup k .exe a .dll souborům pouze v Program Files; při detekci jiné přípony souboru přípona nebyla zapsána do logu; "zacyklení" okna projektoru, při pokusu ho odpojit a další.

 

30.8.2012 OptimAccess ver. 11.0 (1786.0)

Nová verze aplikace OptimAcces obsahuje opravu drobných chyb, ale take něco nového. Přidalo se monitorování internetu prohlíženého pomocí Mozilla Firefox od verze 4.x, až po nejnovější. S tím souvisí i sledování stažených souborů pomocí tohoto prohlížeče. Toto je zajištěno za pomocí univerzálního, neviditelného doplňku, který nevyžaduje potvrzení instalace a nelze deaktivovat. Dále jsou v aktualizaci provedené následující opravy:

    • Aplikace nezamrzne, pokud je aktivní monitoring souborových operací na výměnných médiích a kopírují se data z CD/DVD.
    • Při generování tiskových sestav nepadá GUI.
    • WorkSpy loguje aktivitu, i při při použití časového filtru. (např. aby se nemonitorovala aktivita v době obědové pauzy)
    • Internet Explorer 9 již nenabízí deaktivaci doplňku WorkSpy z důvodu zpomalení.

V tuto chvíli je možná instalce aplikací na dálku ještě pohodlněji než dříve. Instalační sada aktuální verze bude trvale k dispozici na našem FTP serveru, kde si ji budete moci stáhnout.

 

5.6.2012 OptimAccess ver. 11.0 (1768.0)

Nová verze aplikace OptimAcces obsahuje opravu drobných chyb, ale take něco nového. Přidalo se monitorování internetu prohlíženého pomocí Mozilla Firefox 12.x a s tím souvisí i sledování stažených souborů pomocí tohoto prohlížeče. Další novinky nalezneme v modulu NetHand, která je využívaná v aplikaci Správce učebny. Touto novinkou se stává možnost výběru obrazovky, pokud sledovaná stanice používá více monitorů s rozšířenou plochou. Další novinka je zobrazení Secure desktopu při zapnuté ochraně pomocí UAC a spouštění instalace aplikace. V tuto chvíli je možná instalce aplikací na dálku ještě pohodlněji než dříve. Instalační sada aktuální verze bude trvale k dispozici na našem FTP serveru, kde si ji budete moci stáhnout.

 

1.11.2011 OptimAccess ver. 11.0 (1740.0)
Tato aktualizace přináší zbrusu novou oficiální verzi OptimAccess 11.0. V aktualizaci je obsaženo plno zásadních změn. OptimAccess 11 obsahuje oficiální plnou podporu 64bitových operačních systémů Windows 7 pro mód klientská stanice a Windows 7, Windows 2008 a Windows 2008 R2 pro mód řídící stanice.
Zásadní změnu zaznamenalo také ovládání stanic v panelu Sítové okolí. Nově zde naleznete položku ActiveDirectory, která vytváří strukturu totožnou s existující strukturou ve Vašem AD, a umužňuje Vám plánování a ovládání stanic prostřednictvím tohoto stromu. Nemusíte tak již vytvářet proprietární strom v OptimAccess. Zároveň jsme zrychlili zjišťování stavu stanic v síťovém okolí, díky čemuž jsme eliminovali prodlevy při průchodu nedostupnými stanicemi.
Při instalaci řídící stanice se nyní také generuje MSI balíček, který můžete použít pro distribuci OptimAccess na klientské stanici ve Vaší organizaci. MSI balíček aplikuje automaticky na koncovou stanici nastavení dynamického načítání ze sdíleného adresáře na řídící stanici. Díky tomu je možné rychle a snadno distribuovat klienta OptimAccess např. pomocí doménové politiky.
Instalační sada OptimAccess je nově univerzální instalační sada. Znamená to, že již nebude třeba zdlouhavé generování instalační sady a její vystavování na FTP. Instalační sada aktuální verze bude trvale k dispozici na našem FTP serveru, kde si ji budete moci stáhnout.
Doplnili jsme podporu webových prohlížečů pro restrikce a monitoring o prohlížeče Mozilla Firefox verze 4 až 7. Nově tedy OptimAccess podporuje Internet Explorer 6.x a vyšší a Mozilla Firefox 3.x a vyšší.


3.10.2011 OptimAccess ver. 10.5 (1719.0) (Pouze pro školy)
Mimo oprav drobných chyb, přidání podpory doplňku pro Internet Explorer na 64bitových operačních systémech a msi balíčků, je největší změnou přidání zbrusu nové samostatné aplikace Správce učebny, která nahrazuje stařičký OptimAccess ClassRoom. Správce učebny je vybaven velmi jednoduchým ovládáním, včetně nastavení aplikace, revolučním designem a novými funkcemi. V uživatelské dokumentaci, která je součástí instalační sady, naleznete také nové dokumenty. Mezi ně patří Příručka administrátora, Příručka administrátora Správce učebny a Příručka učitele využívajícího Správce učebny. Dokumentace se nyní udržuje aktualizovaná na webu ve formátu PDF, kam rovněž odkazuje nápověda aplikace Správce učebny. Vzniklo také výukové video Jak nasadit Správce učebny, které Vám pomůže řešení nasadit krok po kroku. Upozorňujeme, že pokud budete mít zájem používat na učitelských počítačích novou aplikaci Správce učebny, budete muset provést odinstalaci a čistou instalaci této nové verze. Aktualizací OptimAccess na učitelských počítačích není bohužel možné novou aplikaci uvést do provozu. Pokud spustíte aplikaci Správce učebny (jinak classroom.exe v programovém adresáři OptimAccess), dostanete se k dialogu prodloužení licence. Právě zde použijte aktivační kód, který od nás získáte.

19.07.2011 OptimAccess Report Center ver. 10.5 (1687.0)
Nová aktualizace obsahuje podstatné rozšíření skupiny reportů Manažerské vyhodnocení o možnost vyhodnocení aktivity uživatelů na internetu a využití výpočetní techniky. Nově jsou tak k dispozici reporty. Poměr času stráveného na nepracovních a pracovních doménách. Skupiny nepracovních domén. Uživatelé s nejvyšším počtem hodin strávených na nepracovních doménách. Nejčastěji prohlížené stránky v jednotlivých skupinách nepracovních domén. Přidána logika vyhodnocení webových stránek dle jejich názvu a zařazení do nepracovních skupin. Nové je také možné v Manažerských reportech vyhodnocovat pouze konkrétní pracovní dobu. Byly také provedeny korektury a optimalizace některých stávajících dotazů.

8.3.2011 OptimAccess ver. 10.5 (1687.0)
Aktualizace obsahuje opravu znatelného zpomalení spouštění aplikací MS Office. Také logování tisku ve Windows Vista a Windows 7 již správně rozpoznává tisk z lokální a jiné stanice. Chybu, kdy se nedařilo instalovat ovladač výměnného USB zařízení, pokud bylo zapnuté omezování připojení zařízení, ale daný typ zakázaný nebyl, jsme také opravili. Nezapomněli jsme se podívat ani na chybu se zůstávajícími nesmyslnými názvy stanic v horní části ovládací aplikace, pokud uživatel přecházel ze stanice na stanici v síťovém okolí i na lokální stanici. Přidali jsme možnost importovat a exportovat nastavení výměnných zařízení v modulu OptimAccess Standard pomocí „csv“ souboru. Asi nejznatelnější novinkou je však rozšíření BETA verze pro 64bitové operační systémy, v níž jsme přidali driver pro monitoring a restrikce file-systému. Abyste získali na 64bitové operační systémy kompatibilní driver, budete muset provést čistou instalaci, aktualizace nebude stačit. Samozřejmě je stále zachována možnost instalovat OptimAccess bez ovladačů.

1.12.2010 OptimAccess ver. 10.5 (1663.0)
Od verze 1663.0 dochází oficiálně k ukončení podpory operačního systému Windows 2000 SP4!! Dále je možné na těchto systémech provozovat pouze verze předchozí. Aktualizace obsahuje kompletně přepracovaný monitorovací driver sledující file-systémové operace na pevných, výměnných a síťových discích. Přepracovaný driver rychleji a efektivněji reaguje na nové funkce obsažené v operačních systémech Windows Vista a 7. Nově je možné využít alert na uzamčení stanice při nepovolených operacích. Byly taktéž zapracovány další funkce rozšiřující podporu pro 64 bit operační systémy.

15.11.2010 OptimAccess Report Center ver. 10.5 (1644.0)
Nová aktualizace webové aplikace OptimAccess Report Center přináší optimalizace rychlosti vyhodnocení dat v části Personálního auditu. Doplněna podpora instalace webové části na IIS 7.0 pro 64 bit operační systémy. Přidána automatická indexace databáze při update starších verzí.

2.8.2010 OptimAccess ver. 10.5 (1644.0)
Aktualizace obsahuje zejména opravy a nové funkce modulu NetHand a driveru oafile.sys. Došlo k přepracování části distribuce softwaru, kdy je nově prováděno monitorování jednotlivých operací. Výsledek distribuce je zaznamenán do logového souboru. Logování bylo přidáno i pro FileCommander. Byla přidána podpora zaslání CTRL+ALT+DELETE při prohlížení stanice pro operační systémy Windows Vista a 7. Změn doznalo i OptimAccess GUI.

17.5.2010 OptimAccess ver. 10.5 (1632.0)
Souhrnný update aplikace obsahující úpravy v jednotlivých modulech OptimAccess GUI s podporou prohlížeče Firefox 3.5 a 3.6, včetně 64bitových operačních systémů. Dále pak obsahuje nové softwarové balíky do modulu OptimAccess Computer Audit a možnost monitorovat tisk i pod systémovým účtem, typicky při zamčení stanice.

2.12.2009 OptimAccess ver. 10.5 (1601.0)
Souhrnný update aplikace obsahující úpravy v jednotlivých modulech OptimAccess GUI s podporou Windows 7 32bit. Podpora pro 64 bit systémy OS Windows Vista a Windows 7 zůstává v Beta verzi.

30.9.2009 OptimAccess Report Center ver. 10.5 (1561.1)
Kompletní aktualizace webového modulu OptimAccess Report Center obsahující nový grafický engine pro vyobrazení grafů. Přidána nová sada manažerských reportů, které umožňují vyjádřit stav organizace pomocí tří měřitelných indexů (index ztrát, index nákladů a index důvěry). Provedena celková úprava vzhledu reportů.

24.8.2009 OptimAccess ver. 10.5 (1587.0)
Souhrnný update aplikace obsahující opravy v jednotlivých modulech OptimAccess GUI (oprava restrikcí na výměnná média v operačních systémech Windows Vista, oprava delších odezvy slovníku Microsoft Word při zaplém monitoringu filesystému, sjednocení matematického vzorce pro výpočet doby strávené na internetových stránkách). Tato verze obsahuje oficiálně uvolněnou Beta verzi podpory pro 64 bit systémy OS Win Vista.

16.6.2009 OptimAccess ver. 10.5 (1561.0)
Souhrnný update aplikace obsahující opravy v jednotlivých modulech OptimAccess GUI (oprava přidělování licenčních čísel, oprava funkce jednotlivých plánovačů, oprava dialogů v HW scanu, úprava aplikování nastavení na vzdálenou stanici). Přidána podpora sledování www stránek a restrikce pro Firefox 3.0, rychlejší síťový scan, nové SW balíčky.

30.12.2008 OptimAccess Report Center ver. 10.5 (1478.0)
Aktualizace webových modulů OptimAccess Report Center (přidání nové sady reportů HelpDesk - pro vyhodnocení z OptimAccess HelpDesk, u reportů s nejdelší dobou zobrazení přibyla položka Průměrná doba zobrazení za den) a OptimAccess HelpDesk (aktualizace SQL databáze, auditní service pro export dat do OptimAccess ReportCenter).

26.8.2008 OptimAccess ver. 10.5 (1478.0)
Opravný patch, nejsou již podporovány operační systémy nižší než Win2kSP4. Novinky zejména v OptimAccess Workspy (nový mód Začátečník/Expert, zjišťování typu souboru podle obsahu, prohlížeč historie alertů), v modulu OptimAccess Computer Audit (Vyhodnocení změny konfigurace stanice) a v modulu OptimAccess Remote Control (Automatická aktualizace klientských stanic).

31.3.2008 - OptimAccess ver. 10.5 (1374.0)
Opravný patch, přidána podpora Windows Vista SP1. Novinky zejména v OptimAccess GUI (hromadná aktualizovat MAC adres stanic ve skupině, přidány akční tlačítko na stanici ) v OptimAccess Computer Audit (Update softwarových balíčků), v OptimAccess ClassRoom (Při blokované stanici nelze spustit proces taskMgr.exe)<br />Aktualizace webových modulů OptimAccess HelpDesk (vyhledávání v celé znalostní bázi, ověření předmětu zprávy v KB při jejím zadávání, zasílání emailového upozornění všem uživatelům konkrétní role) a OptimAccess Report Center (nový report „Hromadé vyhodnocení" v záložce „Personální audit", přidány přímé odkazy na reporty týkající se jednotlivců, přidáno právo umožňující vyhodnocovat celou organizaci).

21.12.2007 - OptimAccess ver. 10.5 (1324.0)
Opravný patch. Novinky zejména v OptimAccess GUI (tlačítko „vymazat nastavení..." v kartě stanice, lze definovat jazykové prostředí systému OptimAccess, přidána položka Zodpovědný uživatel, který se načítá z modulu OptimAccess Computer Audit), OptimAccess Standard (rozšíření omezení čtení z výměnných médií pro uživatelem definované přípony), OptimAccess Computer Audit(v HW auditu přidán k síťové kartě atribut MAC adresa, k softwarového balíčku přidána evidence dodavatelů, během auditu přídán timeout na vyplnění otázky uživatele).

22.10.2007 - OptimAccess ver. 10.5 (1266.0)
OptimAccess verze 10.5. Přidána podpora operačního systému MS Windows Vista. Novinky zejména v OptimAccess Standard (v omezení externích zařízení jsou ignorovány všechny USB rozbočovače, změna a zpřesnění načítání informací o online zařízeních), OptimAccess WorkSpy (přidáno sledování připojení/odpojení svazků souborového systému, při operacích souborového systému jsou zaznamenávány informace o velikosti souboru, přidána sestava Aktivity na internetu, tabulka četnost navštívených stránek je seřazena podle četnosti výskytů, přidán monitor změny času, který hlásí na jaký údaj se čas změnil, přidána podpora user switching a terminálových služeb), OptimAccess NetHand (přidán průzkumník vzdálených souboru File Commander).<br />Aktualizace webového modulu OptimAccess HelpDesk (ovládání pomocí e-mailu -plugin pro MS Exchange Server, který je svázán s určitou poštovní adresou, kterou filtruje do prostředí OptimAccess Helpdesk, akční tlačítka pro provázaní s ovládací prostředí OptimAccess: Náhled na stanici, Informace o stanici a Správa stanice, poštovní upozornění mohou automaticky generovat přímé odkazy na požadavek i odkazy na akce s požadavkem, přidáno právo welcome_info - které uživateli zobrazuje uvítají zprávu).

 

 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

K článku není možné přidávat komentáře.